Meteen naar de inhoud

Begrippenlijst

“Hypotheek, forfait, erfpacht, depot, marktwaarde.”
Een begrippenlijst ter verduidelijking. Neem gerust contact op voor overige vragen.

Aflossen

U moet uw lening tijdens of aan het einde van de looptijd terugbetalen aan de geldverstrekker. Dit terugbetalen noemen wij aflossen.

Aflossen uit eigen middelen

De lening terugbetalen met uw eigen middelen. Bijvoorbeeld uw spaargeld, een schenking of een erfenis.

Bindend aanbod / Definitieve offerte

Na goedkeuring van alle opgevraagde documenten ontvangt u een Bindend aanbod of Definitieve offerte van de geldverstrekker met daarin de afspraken omtrent de lening, looptijd, de rente, aflossing en voorwaarden. Het uitbrengen van het Bindend aanbod is tevens de definitieve goedkeuring van uw aanvraag.

Bouwdepot

Het Bouwdepot is een aparte rekening bij de geldverstrekker. Daarop komt een vooraf afgesproken deel van uw lening te staan. Van deze rekening worden de facturen voor de bouw of verbouw van de woning betaald.

U betaalt voor deze rekening iedere maand aflossing en u betaalt rente over het opgenomen bedrag.
Afhankelijk van de geldverstrekker betaalt u voor het saldo op de rekening ook rente tussen 0% tot 1%.

Depot

Bouwdepot en/of Duurzaamheidsdepot

Duurzaamheidsdepot

Een duurzaamheidsdepot is een rekening waar wij (een deel van) het geld van uw lening op storten. Met het geld op deze rekening kunt u de rekeningen voor de verduurzaming van uw woning betalen.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat wij in uw belastingaangifte bij uw inkomen tellen waar belasting over wordt geheven. Da Vinci neemt het eigenwoningforfait standaard mee in de berekeningen.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit is bijvoorbeeld een camping of bungalowpark, de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar. Die jaarlijkse vergoeding wordt een canon genoemd.

Hypotheek

In het kort: Een lening met onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, als onderpand.

Uitgebreid: Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van hypotheek geldt als zekerheid voor de terugbetaling van de lening.
In de praktijk betekent dit dat een hypotheek een geldlening is, waarbij een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, als onderpand dient. Wanneer u de geldlening niet terugbetaalt, heeft de geldverstrekker het recht de woning te verkopen. Uit de opbrengst daarvan kan de lening dan, geheel of gedeeltelijk, worden afgelost.

Hypotheekakte

De notariële akte waarin de hypotheek en afspraken over de lening worden vastgelegd.

Looptijd

De looptijd van de lening geeft aan hoe lang uw lening loopt. De looptijd kan per leningdeel verschillen. Aan het einde van de looptijd moet u het leningdeel volledig hebben terugbetaald.

Marktwaarde

De waarde van uw woning bij verkoop onder normale omstandigheden vastgesteld door een erkend taxateur in een gevalideerd taxatierapport.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

NHG geeft u en ons meer zekerheid. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat onder voorwaarden garant voor de lening. U betaalt hiervoor eenmalig een bedrag aan de Stichting. In ruil hiervoor betaalt u (vaak) rentekorting en betaalt u de laagste rente die de geldverstrekker aanbiedt.

Onderpand

Voor de lening vraagt de geldverstrekker een onderpand. Dit onderpand is altijd de woning die u koopt of al in uw bezit heeft. De woning gebruikt u voor eigen bewoning. U geeft de geldverstrekker een eerste hypotheekrecht op het onderpand. In de hypotheekakte staat het onderpand precies beschreven.

Rente Aanbod / Voorlopige offerte

Het rente-aanbod is een door de geldverstrekker schriftelijk verstrekt informatief aanbod met daarin een voorstel voor de verstrekking van een lening met het bijbehorende rentepercentage. In het renteaanbod worden tevens stukken opgevraagd die u moet aanleveren. Na beoordeling en goedkeuring van deze stukken volgt pas een definitief aanbod.

Rentevaste periode

De rentevaste periode is de periode waarvoor het rentepercentage gelijk blijft. De rentevaste periode kan per leningdeel verschillen.

Tariefklasse

Geldverstrekkers hanteren Tariefklassen voor het bepalen van de rente. Bij elke Tariefklasse hoort een verhouding gebaseerd op de hoogte van de openstaande lening ten opzichte van de waarde van het Onderpand.
De rente die u moet betalen wordt daarop afgestemd. Hoe lager de tariefklasse, hoe lager het risico voor de bank en hoe lager de rente.
Stel u hebt een openstaande lening van 149.000 euro en de waarde van de woning is 300.000 euro.
Uw lening is dan 49,67% van het onderpand. U valt dan bijvoorbeeld in de risicoklasse voor leningen lager dan 50% t.o.v. de waarde van het onderpand.

Taxatierapport

Een taxatierapport is een rapport waarin staat wat de waarde en de staat van onderhoud is van de woning waarvoor u een lening neemt. Alleen een erkend taxateur mag het taxatierapport opstellen en het rapport moet goedgekeurd zijn door een extern instituut. Da Vinci werkt samen met erkende taxateurs en kan voor u een taxatieaanvraag verzorgen. De taxatiekosten zijn voor uw rekening en kunnen meegefinancierd worden.

Vergoedingsvrije ruimte / Boetevrij aflossen

Ieder kalenderjaar mag u een bepaald deel van de oorspronkelijke hoofdsom van elk leningdeel terugbetalen zonder een vergoeding hiervoor te betalen. Dit is doorgaans 10 to 20% en geldt doorgaans als de marktrente lager is dan de rente die u nu heeft afgesproken.

WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde kunt u vinden op wozwaardeloket.nl